top of page

Algemene Voorwaarden voor 361degreesLAB activiteiten

1 Algemeen

 

1.1 Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en onze Privacy Policy.

1.2 Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met 361degreesLAB tot stand gekomen.

1.3 Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en).

1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.

1.5 In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van 361degreesLAB.

1.6 Tijdens alle activiteiten uitgaande van 361degreesLAB, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel 361degreesLAB als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

1.7 361degreesLAB is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.

 

2 Inschrijven

 

2.1 Inschrijven voor de activiteiten van 361degreesLAB is mogelijk via Eventbrite website of via aanmelden via 361degreesLAB  website.

2.2 Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.

2.3 Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.

2.4 De datum waarop 361degreesLAB de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.

2.5 Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2.6 De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van 361degreesLAB.

2.7 Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.

 

3 Betalen

 

3.1 De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling mislukt is.

3.2 In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan 361degreesLAB  de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.

3.3 Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.

3.4 Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

 

4 Wijzingen en Annuleren

 

4.1 Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

4.2 Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3 361degreesLAB behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.

4.4 361degreesLAB  is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. 361degreesLAB is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

 

5 Disclaimer

 

361degreesLAB kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

bottom of page